logo hlava
hlavik kontakt
nadmenu
home
onas
fotovoltaika
reference
legislativa
kontkat
nic

Buzzing Lines s.r.o.
IČO: 28281438
Mail: info@bzlines.cz

Kontaktní formulář

   
foto

LEGISLATIVA

    • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

    • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

    • Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 281/2009 Sb.

    • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

    • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů